Υπηρεσiες Τεχνικοy Ασφαλεiας


Οι εργασίες που θα πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου από τον τεχνικό ασφαλείας είναι οι ακόλουθες:

 

- Παροχή υποδείξεων και συμβουλών, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις θα καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο της επιχειρήσεως, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Η επιχείρηση έχει την υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των καταχωρουμένων σ' αυτό το βιβλίο υποδείξεων.

 

- Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφαλείας:

α) Συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητος των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης.

β) Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγιεινής, ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμοδίους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχειρήσεως.

Για την επίβλεψη και για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας ο/η τεχνικός ασφαλείας, έχει υποχρέωση να προβαίνει στις ενέργειες που απαριθμούνται στις σχετικές διατάξεις του Ν. 3850/2010.

γ) Να συντάξει Γραπτή Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου και να υποδείξει τις απαραίτητες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν ώστε να εφαρμοστεί.